top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

SVØMMEUNDERVISNING FOR ETNISKE MINORITETSELEVER

Av: Masteroppgave av Nina Fridtun. Redaktør for skolesiden – lærer og førstelektor ved lærerutdanninga på NTNU, Egil Galaaen Gjølme.


«Det blir ofte sagt at svømming er den eneste idretten du kan dø av å ikke kunne»

Svømming er ikke bare en av mange idretts- og bevegelsesaktiviteter i kroppsøving, men det er også livsviktig kunnskap. Derfor gleder det meg som fremtidig kroppsøvingslærer at kompetansemålene tilknyttet svømmeundervisning nå i større grad enn tidligere vektlegger trygg ferdsel i, på og ved vann, selvberging og livredning ute i naturen.


Samtidig som læreplanen stadig fornyes, påvirkes elevsammensetningen i skolen av samfunnets økende mangfold (SSB, 2021). Av alle grunnskoleelevene er 16 prosent innvandrere eller norskfødte med inn- vandrerforeldre, hvor flertallet har arabisk eller somalisk som førstespråk. Det viser seg at elever med foresatte født utenfor Europa er mindre svømme- dyktige enn elever med norsk- eller europeiskfødte foresatte (Ipsos, 2013).


Våren 2021 avsluttet jeg lektorutdanningen i kropps- øving og idrettsfag ved NTNU med fordypning i svømmeundervisning for etniske minoritetselever i et lærerperspektiv. Gjennom et kvalitativt forsknings- design ble datamaterialet samlet inn gjennom intervju av svømme- og kroppsøvingslærere ved grunnskoler i Trøndelag og Innlandet.


Resultater viser at selv om alle lærerne har, eller holder på med å ta, 60 studiepoeng eller mer i kropps- øvingsfaget, oppgir samtlige informanter at de ikke har kompetanse i svømmeundervisning for etniske minoritetselever. Lærerne rapporterer likevel at de føler seg kompetente på grunn av erfaringer over tid.

Funnene viser at det er motstridende opplevelser av svømmeundervisningen på lærerstudiet, hvor enkelte påpeker at opplæringen er mangelfull. Et annet funn er at lærerne forstår etnisk bakgrunn som relevant bare for ikke-kristne elever med mørk hudfarge, manglende svømmeferdigheter og et annet førstespråk enn norsk. Videre er det kun et fåtall av lærerne i studien som har reflektert over betydningen av egen etnisitet eller eget kjønn i svømmeunder- visning for etniske minoritetselever.


Svømmeundervisning beskrives først og fremst som utfordrende for etniske minoritetsjenter, og at utfordringene øker i takt med alderen. Lærerne som jobber i ungdomsskolen, problematiserer kjønnsblandet undervisning i større grad enn lærerne som arbeider i barneskolen. Imidlertid er det nødvendig med mer forskning på feltet for bedre å kunne gripe fenomenets kompleksitet.

85 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page