top of page

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur

Øverste organ er Landsmøtet, hvor alle kretser og selvstendige klubber stiller med delegater. Landsmøtet velger et hovedstyre som består av 5 medlemmer. Hovedstyret ledes av Presidenten og har ansvaret for økonomien og å påse at Norges Livredningsselskaps lover og bestemmelser blir overholdt.

Under hovedstyret ligger det et Hovedkontor som er ledet av en daglig leder. Hovedkontorets ansvar er å drifte organisasjonens fellesfunksjoner og legge forholdene til rette for drift i kretser og klubber. Underlagt hovedkontoret ligger en fagavdeling bestående av en fagkoordinator og ledere av forskjellige fagavdelinger, disse har ansvar for den faglige utviklingen i selskapet.

Under fagavdelingene og hovedkontoret har selskapet en rekke komiteer. Medlemmene her velges inn på landsmøtet. Dette er personer som bidrar til utviklingen av selskapet og vår visjon på et frivillig basis. Landsmøtet velger personer til Kontroll komite, Lov komite, valg komite og barne- og ungdomskomiteen (alle komiteene, fagavdeling og hovedkontor og hovedstyret er linker til sidene hvor en kan lese mer om de).
 

Alle våre områder er styrt etter vår lov for selskapet. Loven kan lastes ned her: Lov for NLS
 

Hovedstyret
Hovedstyret  består av president og 4 medlemmer, samt 2 vara. Hovedstyret skal:

 • Iverksette Landsmøtets beslutninger

 • Påse at Norges Livredningsselskaps lover og bestemmelser blir overholdt

 • Ha ansvar for selskapets økonomi og iverksette de økonomiske tiltak som synes påkrevet.

 • Godkjenne handlingsplan for selskapets aktiviteter

 • Godkjenne tid og sted for Norgesmesterskap, etter forslag fra Sportskomiteen

 • Tildele Norges Livredningsselskaps æresbevisninger til personer, organisasjoner og institusjoner etter gjeldende statutter.

 • Utarbeide budsjett, årsberetning og regnskap

 • Ansette daglig leder som leder selskapets daglige drift

 • Foreta ansettelser ved behov

 • Fastsette satser for skyss- og kostgodtgjørelse

 • Utarbeide retningslinjer for deltagelse i internasjonale aktiviteter. Godkjenne troppenes størrelse og trenere, ledere og dommere, etter forslag fra sportskomiteen

 • Avgjør tvister innenfor NLS, evt. i samråd med daglig leder

 • Utarbeide retningslinjer for arbeid utført av det enkelte medlem i hovedstyret

 • Representere NLS innenlands og utenlands
   

Hovedkontoret
Hovedkontorets ansvar er å drifte organisasjonens fellesfunksjoner og legge forholdene til rette for drift i kretser og klubber. Virksomheten dekker et stort spekter av aktiviteter. Hovedkontorets virksomhetsplan vedtas endelig av Landsmøte. Daglig leder er ansvarlig for driften som utgjør ca. fem årsverk. 

Daglig leder rapporterer til Hovedstyret. I hovedkontorets faglige avdelinger ivaretas den faglige utviklingen samt forvaltningen av selskapets kursmateriell og kompetanse. En av hovedkontorets absolutt viktigste oppgaver er å utdanne nye instruktører og sørge for forvaltningen av instruktørkompetansen for den lokale drukningsforebyggende aktiviteten.

 

Fagavdelingen
Fagavdelingen består av en fagkoordinator og flere fagkomiteer. Fagavdelingen står for den faglige utviklingen, utvikling av kurs og læremateriell, utdanning av instruktører og oppgradering av disse.

 

Avdeling for Sport
Fagavdelingen for Sport har ansvar for å ta ut kandidater til landslagene i Junior og Senior. Avdelingen foreslår for Hovedstyret kandidater de ønsker skal være landslagstrenere. Avdelingen har ansvar for at det blir utdannet både nasjonale og internasjonale dommere. I tillegg jobber avdelingen med å godkjenne overdommer og konkurransearenaene for NM. 

Det er avdelingen for sport som har ansvaret for påmelding til internasjonale stevner og mesterskap. I tillegg skal avdelingen sørge for at selskapet overholder konkurranseregler, samt å fornye disse når det er kommet noe nytt fra ILS eller ILSE.
 

Avdeling for Strandlivreddertjenesten
Avdelingen for Strandlivreddertjenesten har ansvar for å koordinere og utdanne alle livredderne som jobber på strendene. De har også ansvar for å utvide tjenesten geografisk. Det er også deres oppgave å sørge for at livredderne følger regler og lover som er satt for jobben. 

Avdeling for Selvberging og Livredningsopplæring
Fagområdet dekker opplæring i alle aldersgruppene fra babysvømming, barn som går på opplæring i svømming og selvberging til barn og ungdom som skal lære seg livredning og svømming. 
Fagområdet jobber med å utdanne instruktører innenfor dette feltet og holder de oppgradert gjennom seminarer og konferanser. Fagområdet utvikler instruktørutdanningene og materialet i denne kategorien i tråd med internasjonal forskning og nyere kunnskap gjennom ILSE. De jobber også med å holde kontakt og støtter instruktørene ut i feltet.

Avdeling for Førstehjelp
Arbeidsoppgavene består i å innhente nye retningslinjer og ny forskning om temaet førstehjelp. Dette skal videreformidles til alle instruktører i NLS, slik at instruktørene er oppdaterte i forhold til førstehjelp. Utvikling av kurs for å utdanne instruktører og kurs til publikum, er en del av fagansvaret. Kursene skal samsvare med ILSE sine retningslinjer og de norske kravene fra NFR. 

Komiteer
Komiteene i NLS er personer som jobber frivillig på et område der selskapet trenger en ekstra hånd. Komiteene går over og bistår innenfor sitt område. Det står mer om de forskjellige komiteene under.

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal påse at selskapets virksomhet foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, Hovedstyrets- og Landsmøtets vedtak, samt i henhold til andre lover og regler som selskapet er pliktig til å rette seg etter. Kontrollkomiteen er en uavhengig komité.

 

Lovkomite
Komiteen er rådgivende organ i lov- og vedtektssaker for Norges Livredningsselskap. Hovedstyret forelegger komiteens forslag for Landsmøte etter at komiteens mening er hørt. Forslag til Landsmøte som krever lovendring, eller direkte lovforslag, forutsettes sendt til komiteen minst 10 uker før landsmøtet holdes. 

 

Valgkomite
Valgkomiteen møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller. Komiteen legger frem forslag til valgbare representanter på Landsmøtet. Valgkomiteen er en uavhengig komité. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med valglisten.


Barne- og ungdomskomiteen (BU)
Komiteen jobber med å engasjere barn og unge i livredning inne og ute, komiteen er et bindeledd mellom hovedstyret og barn og unge i selskapet. Komiteen jobber med å danne et sosialt fellesskap mellom kretser og klubber i selskapet. Til forskjell fra de andre komiteene danner denne komiteen et styre og har andre ungdommer fra kretser og klubber under seg.

Arbeidets formål er å styrke tilbudet til barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og å ivareta barn og unges interesser i NLS.

Visjon for komiteen
Inspirere og motivere for å gjøre miljøet blant barn og ungdom i Norges Livredningsselskap bedre.

 

Mål

 • Engasjere barn og unge i livredning inne og ute.

 • Danne et sosialt fellesskap på tvers av kretser og klubber som ikke fokuserer bare på sporten.

 • Spre informasjon om selvberging som er et viktig verktøy for alle barn og ungdom.

 • Rekruttere barn og ungdom til livredningssaken.

 • Samarbeide med andre internasjonalt om ungdomsarbeid

 • Utvikle et fellesskap -NLS barn og ungdom - BU danner styret og har hovedansvaret for frivillig arbeid rettet mot barn og unge i organisasjonen.

bottom of page