Vi etterstreber en høy faglig og etisk standard. 

For å opprettholde god kvalitet på alle våre utdanninger er tilbakemeldinger fra deltagerne viktig.

Evaluering gjøres ved å fylle ut det digitale skjemaet du finner ved å klikke her

Våre instruktørutdanninger er til enhver tid oppdatert innen det siste gjeldende innenfor de ulike disiplinene. 

Om vår instruktørutdanning

Årlig prøve for instruktører
Kompetansebevis må bestilles via vår nettbutikk (link til nettbutikk), og en annen instruktør må kontrollere prøven på deg. Når prøven er bestått må instruktøren, som godkjente deg melde dette inn ved å bruke vårt registreringsskjema. 


Det er din jobb som instruktør å sikre at din kompetanse tilsvarer det miljø du jobber i. Det vil si at i et større anlegg, der dine kunder kan springe fra "fem-meteren" og ut i fire meter dypt vann, må man kunne hente opp fra bunn, selv om det ikke lenger står i selve instruktørprøven. Har du kurs ute må du i tillegg bevise at du kan å hoppe ut i kaldt vann og ha kontroll mm.
 

Generelt

Ved at dette er en del av selskapets HMS, gjennomføres prøvene i «arbeidsantrekk» og minimum hvert år. I og med at egentrening burde være en naturlig del av instruktørens virksomhet, så kan prøvene med fordel gjennomføres oftere.

Om vår instruktørutdanning

Våre instruktørutdanninger er til enhver tid oppdatert innen det siste gjeldende innenfor de ulike disiplinene. Vi etterstreber en høy faglig og etisk standard.

Utdanningen er laget basert på European Qualifying Framework, EQF er et internasjonalt rammeverk som beskriver noen faglige nivåer knyttet til forskjellige utdannelser og profesjonsnivåer knyttet til forskjellige yrker. 

 

En hovedhensikt med rammeverket er å kunne legge til rette for fri flyt av arbeidskraft, at man kan en utdannelse i forskjellige land og samtidig være tydelig på hvilket faglig nivå man holder. 

 

Norges Livredningsselskap ønsker i utgangspunktet at alle som et minimum bør ha de nødvendige kvalifikasjoner jf. internasjonale standarder og bedre der lokale eller Norske forhold kan kreve det. Samtidig så kan vi tilby kurs i selvberging, svømming og livredning på de fleste aktuelle nivåer slik at vi kan tilfredsstille de fleste ønsker og behov på et ønsket nivå.

Livredningsprøve

Livredningspørven ligger således knyttet til den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver. I tillegg til at det er en del felles krav, vil det også være en del som vil variere etter hvilken type instruktør man er.

 
Felles
Fellesdelen er omtrent som tidligere prøver. Forskjellen ligger knyttet til at det er forskjell på å arbeide utendørs enn inne i en badeanlegg/svømmehall, og at det ut fra dette må tas enkelte organisatoriske hensyn. Selv om prøven er avhengig av sted og lokaliteter vil det finnes variasjoner under disse punktene. Innholdet i punktene og utøvelsen vil i all hovedsak kunne gjennomføres alle steder. For å unngå forvirring rundt hva dette betyr i NLS – regi, så henvises det til HMS.

Badevakter og badevaktinstruktører
Denne prøven er et resultat av en lang prosess som ikke kunne få noen endelig utforming før arbeidet med European Qualifying Framework ble avsluttet. 

Punkt 5. skal vise at man er i stand til å gjennomføre en redning, og nedenfor er begrunnelse for de enkelte strekpunktene:
1: Vise at man har et beinspark godt nok til å kunne manøvrere i vannet mens hendene er opptatt med andre ting, og gjennomføre en redning
2: Vise at man ”har noe på bunn å gjøre”, at man har kunnet trykk utligne - har kontroll på bunn og er i stand til å utføre en oppgave - les er i stand til å bruke nok tid til å få tak på en person som ligger i en vanskelig stilling, og få vedkommende opp til overflaten.
3: Vise at man kan håndtere og gi pustemulighet til en tilsynelatende livløs person.
4: Vise at man er i stand til å få en person inn til og opp på kanten.
5: For å vise at man kan håndtere en tilsynelatende livløs person på land.
6: For å vise at man kan HLR - gjenopplivning.
 

Baby- og småbarninstruktører, og instruktører i vannaktivitet for gravide
Denne prøven skal gjenspeile at man jobber i et lite varmtvannsbasseng. Det er gjerne snakk om en svært høy grad av voksentetthet og ofte med et ikke helt ubetydelig innslag av ”mammaer” som enten skal føde, eller som har født relativt nylig.

Selvbergings- og Livredningsinstruktører
Drukningene skjer i all hovedsak ute, og skal man forebygge drukninger og kunne redde ute, så må man også trene ute. Selv om det å være ute og drive opplæring i både selvberging og livredning ute er økende, så skjer likevel det meste av aktivitetene, og spesielt i vinterhalvåret, inne i en svømmehall.
 

For å ivareta begge disse hensynene har vi sett oss nødt til å bruke to prøver. For å være i svømmehaller må man tilfredsstille de samme kravene som stilles til badevakter og badevaktinstruktører.

 

For de som også skal være ute så er det laget en ny prøve. Denne er veldig lik «lærerprøven», bare med den forskjell at man her må vise at man har en allsidig bevegelseserfaring i vann, og da sett i forhold til at man må håndtere de variasjoner og utfordringer man møter ute.
 

Denne prøven er først og fremst en «selvbergingsprøve» og da relatert til at du ikke kan redde andre uten først kunne ta vare på deg selv. I denne situasjonen forsøker man samtidig å sikre at man har et såpass stort overskudd at man også kan være i stand til å hjelpe andre.