top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

SVØMMEOPPLÆRING ER LIVSVIKTIG!

Oppdatert: 16. nov. 2022

- Storsatsing på livredningskompetanse og svømmeopplæring i Halden kommune

Av: Elin Lande, Halden Kommune

Her er de fire som deltok på NLS-kurs: Vegard Utne, Kajsa Nilsson, Elin Lande og Fred Luis Leines.


Høsten 2020 trådte den nye læreplanen i kraft. Med den fulgte noen nye forskrifter og veiledningsskriv. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet «En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi» i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Livredningsselskap (NLS). Denne veilederen ble laget som en følge av krav knyttet til kompetansemål for svømmeopplæring og opplæring i, ved og på vann.

I kompetansemålene for kroppsøvingsfaget heter det seg at elever etter andre trinn skal kunne ferdes trygt ved vann og tilkalle hjelp, elever etter fjerde trinn skal være svømmedyktige, elever etter 7.trinn skal kunne ulike svømmeteknikker samt redde seg selv i vann, mens elever etter ti års skolegang skal være i stand til å redde andre i vann og utføre livreddende førstehjelp. Disse kompetansemålene, lik de fleste andre kompetansemål, krever trening. De krever mye trening, og det krever praktisk trening i vannet. Her holder det ikke å lese teori.

I Halden kommune har vi en lang tradisjon for svømmeopplæring i skolens regi, kommunal skolesvømming. Manglende tilgang på basseng har ført til færre og færre timer til skoleelevene. I K-20 kom krav om utendørs opplæring enda tydeligere fram. Statistikken viser at drukningsulykker skjer først og fremst utendørs, og på grunn av manglende svømmedyktighet/selvbergingsferdigheter. Sammenlignet med våre nordiske naboland, i en undersøkelse fra 2018, er vi desidert dårligst i klassen når vi måler svømmedyktighet blant 10-åringene. Under 50% av norske 10-åringer er svømmedyktige. I Sverige og på Island er andelen over 96% og 92% og i Danmark og Finland er andelen på over 70%.

I en tilsvarende undersøkelse gjort av Norges svømmeforbund og Redningsselskapet i 2021, er resultatet av 39% av norske 10-åringer når kompetansemåla for svømmeopplæring

Å være svømmedyktig betyr ikke å kunne holde seg flytende på grunna, eller å svømme inn til land når man har hoppet fra stupebrettet. I den nye læreplanen definerer Utdanningsdirektoratet svømmedyktighet slik:

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land (kompetansemål for 4.trinn, hentet fra Kunnskapsløftet 2020).

Halden kommune startet i 2020 arbeidet med å se på hvilke endringer som måtte til for å møte de nye kravene, og etter 2 år med beredskapsplaner, smittevern og kohorter, kunne vi endelig gjøre alvor av planene våren 2022. Halden har lite kapasitet innendørs i basseng, men tilgangen til vann utendørs er stor. Flere skoler har badevann i gangavstands nærhet, og muligheten for å nå målene er innenfor rekkevidde med nok og riktig kompetanse blant de ansatte. En avgjørende faktor for å få det til var derfor et kompetanseløft. I april og mai sendte kommunen fire ansatte på Norges livredningsselskap sine instruktørkurs i livreddende førstehjelp og livredning i vann. På den måten kan kursing skje internt, og tilpasses kommunens behov i større grad.

Disse fire har videre holdt kurs for Haldenskolens ansatte. I løpet av mai fikk 74 ansatte ved barne- og ungdomsskolene godkjent førstehjelp- og innendørs livredningskompetanse. I tillegg fikk 35 ungdomsskoleansatte godkjent utendørs livredningskompetanse. Etter sommerferien fortsatte opplæringen og innen første uka i september hadde alle skolene flere ansatte med utendørs livredningskompetanse.

Til sammen har nå Halden kommune, fordelt på 8 barneskoler og 3 ungd.skoler;

42 ansatte i barneskolen og 33 ansatte i ungdomsskolen, med innendørs livredningskompetanse.

87 ansatte i barneskolen og 43 ansatte i ungdomsskolen, med utendørs livredningskompetanse.

Til sammen har vi 130 ansatte med livredningskompetanse i vann. Noe som betyr at vi har alle forutsetninger for å nå kompetansemål knyttet til vann, både innendørs og utendørs. Allerede har det resultert i at en rekke elever i Haldenskolen, denne våren og høsten, har fått opplæring i og trening i ferdigheter i, på og ved vann. I årene fremover vil denne opplæringen bidra til økt svømmedyktighet, økt selvbergingsferdighet og flere med livredningskompetanse. Som igjen vil bidra til færre drukningsulykker. Svømmeopplæring er livsviktig!

953 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page