top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

«JEG TRODDE LÆREREN VAR GAL»

Oppdatert: 13. nov. 2023

En kvalitativ studie om elevers opplevelse av utendørs svømmeopplæring.

Av: Jonas Eggen & Andreas Bugge Sandmo


Svømmeundervisning har tradisjonelt foregått innendørs i oppvarmede bassenger og det er blitt hevdet at den ikke forbereder elevene tilstrekkelig på de utfordringene de kan møte i naturlige vannmiljøer som innsjøer, elver og hav.

Etter at den nye læreplanen (LK20) har denne tematikken blitt tatt til betraktning, og utendørs svømmeopplæring blitt implementert i de nye kompetansemålene. Likevel viser statistikk at kun 23% av

skolene i Norge gjennomfører svømme-opplæring utendørs.


I vår masteroppgave undersøkte vi hvordan elevene i skolen opplever utendørs svømmeopplæring. Hensikten med studien var å få kunnskap om hva elevene så på som viktig for gjennomføring, samt hvilke opplevelser de sitter igjen med etter gjennomføring.

Dette er kunnskap som vi håper kan være nyttig for at flere skoler gjennomfører svømmeopplæring utendørs. På bakgrunn av dette har studien problemstillingen:


«Hvordan opplever elever utendørs svømmeopplæring i skolen?».


Vi valgte å benytte oss av det kvalitative intervjuer, og har gjennomført tre fokusgruppeintervjuer. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført med ni elever på 9.trinn.

I analysen av datamaterialet tok vi i bruk en tematisk analyse, der vi kodet datamaterialetfør vi senere sorterte de inn i tematikker. Analysen førte til utvikling av to hovedtematikker som var: «Hva elever opplever som viktig for gjennomføring» og «Elevers opplevelse med utendørs svømmeopplæring». Vi hadde en induktiv tilnærming og etter analysen fant vi det hensiktsmessig å forankre studien i følgende teorier: mestringsforventninger, selvbestemmelsesteorien og dynamisk systemteori.

I vår studie ønsket vi å finne ut av hva elevene synes var viktig for deres gjennomføring av utendørs svømmeopplæring. Resultatene viser at elevmedvirkning i undervisningen var en viktig faktor for deres motivasjon, der de kunne sette sine egne mål for økten. Elevene trakk også frem kommunikasjon med lærer og medelever som viktig, der oppmuntring og støtte fra dem førte til motivasjon for gjennomføring.

Resultatene viser også at observasjon av medelever bidro til økt selvtillit og tro på seg selv i gjennomføringen av utendørs svømmeopplæring. Vi ønsket også i studien å finne ut av hvilke opplevelser elevene hadde med utendørs svømmeopplæring.

Elevene trekker frem utendørs svømmeopplæring som positivt for klassemiljøet. Videre viste resultatene at elevene opplevde relasjonen til lærer som bedre.

Det kommer også frem at elevene opplever seg selv som mer vannkompetent, der de føler seg i stand til å håndtere ulike risikoer og farer ved vannmiljøer utendørs.

14 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page