top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

DOKTORGRADSARBEID

På svømmeopplæring i grunnskolen (2021-2014)

Skrevet av: Jon Sundan

Drukning er et omfattende og komplekst problem. Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte i 2017 en rapport som viser til 10 forskningsbaserte drukningsforebyggende tiltak og strategier. Et tiltak er å utvikle svømme- og livredningskompetanse hos barn- og ungdom i skolealder.


I skoleverket tilfaller dette arbeidet primært kroppsøvingsfaget, hvor ulike kompetansemål gjennom hele det 10-årige grunnskoleløpet er stadfestet i læreplanen (KRO01-05). De neste tre årene gjennomføres det et doktorgradsarbeid på Institutt for lærerutdanning ved NTNU, hvor søkelyset settes på svømme- opplæring i grunnskolen generelt, og 4. – 5. trinn spesielt. I en kartleggingsundersøkelse av kropps- øvingsfaget fra Moen og kolleger (2018) rapporterer elever på 5-10. trinn at omtrent 40% vil kunne oppfylle dagens krav til elever etter 4. trinn om svømmekompetanse:

falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.


Undersøkelser fra Norges svømmeforbund (2003; 2009; 2013) indikerer at omtrent 50% av elevene på 5. trinn kan svømme 200 meter. Disse undesøkelsene tatt i betraktning, tilsier at elever i grunnskolen har svært mangelfulle svømmeferdigheter. Nevnte studier baseres på selvrapportering fra elever, og dette doktorgradsarbeidets første målsetning er å undersøke dette nærmere gjennom å:


• kvalitetssikre et måleinstrument for å undersøke svømmekompetanse hos barn

• gjennom observasjon kartlegge svømme- kompetanse i et innendørs basseng hos barn


Tilgjengelig drukningsstatistikk i Norge viser at bortimot alle fatale ulykker skjer ute (Redningsselskapet, 2021), noe som kan bety at det mer uoversiktlige og uforutsigbare (bølger, strøm etc.) vannmiljøet i sjø, innsjø og elv har stor betydning for vår evne til selvberging. Dette skal undersøkes i andre del av doktorgradsarbeidet, hvor målsetningen er å tallfeste:


• forholdet mellom ferdigheter i et innendørs svømme- basseng sammenlignet med et utendørs vannmiljø


Dette blir spennende og interessant arbeid, og forhåpentligvis vil det frembringe kunnskap og innsikt om svømmeopplæring i den norske grunnskole, og være et innspill i veien videre mot trygge, glade og svømmekompetente barn- og ungdommer.


Litteratur

Moen, K. M., Westlie, K., Bjørke, L., & Brattli, V. H. (2018). Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal

kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen 5. – 10. trinn) (Oppdragsrapport 1/18). Hentet fra https://brage.inn.no/innxmlui/handle/11250/2482450

Norges svømmeforbund (2003; 2009; 2013). Studier om svømmedyktighet. Hentet fra

https://svomming.no/nyheter/undersokelser-om-svommedyktighet/

Redningsselskapet (2021). Redningsselskapets drukningsstatistikk. Hentet fra:

https://www.redningsselskapet.no/drukning/

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplan i kroppsøving (KRO01-05). Hentet fra

https://www.udir.no/lk20/kro01-05

WHO (2017). Preventing drowning: an implementation guide. ISBN: 978-92-4151-193-3. Hentet fra

https://www.who.int/publications/i/item/preventing-drowning-an-implementation-guide


Kontaktinformasjon:

jon.sundan@ntnu.no


477 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page