top of page

Komiteer

Kontakter ved alle komiteer i Norges Livredningsselskap.

Komiteer

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal påse at selskapets virksomhet foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, Hovedstyrets- og Landsmøtets vedtak, samt i henhold til andre lover og regler som selskapet er pliktig til å rette seg etter. Kontrollkomiteen er en uavhengig komite.


Leder
Tore Sundby, Oslo & Bærum Krets

E-post: kontroll@livredning.no
 

Medlemmer

Elin Gullaksen, Bergen Krets

Karolina Hansen, Gullfiskene


Vara
Teis Lund Gregersen, NLS Direktemedlem 

*

 

Lovkomite
Komiteen er rådgivende organ i lov- og vedtektssaker for Norges Livredningsselskap. Hovedstyret forelegger komiteens forslag for Landsmøte etter at komiteens mening er hørt. Forslag til Landsmøte som krever lovendring, eller direkte lovforslag, forutsettes sendt til komiteen minst 10 uker før landsmøtet holdes. 

 

Leder
Monica Lee Karoliussen, NLS Direktemedlem
E-post:
 lov@livredning.no

 

Medlemmer
Katrine Norli Bøhler, Romerike Krets

Monica Belaska Ustad, Vestfold Krets 

       
Vara
Karen Anweya-Powell, Gullfiskene

*


Valgkomite
Valgkomiteen møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller. Komiteen legger frem forslag til valgbare representanter på Landsmøtet. Valgkomiteen er en uavhengig komité. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med valglisten.

 

Leder
Bjørg Thorell Krabbedal, Bergen Krets
E-post: 
valg@livredning.no

 

Medlemmer

Kjersti Borge Aase, Bergen Krets

Trude Aastad, Romerike Krets

             
Vara

Kjellaug Magnesen, Bergen Krets

 

*


Barn- og ungdomskomiteen (BU)
Komiteen jobber med å engasjere barn og unge i livredning inne og ute. Komiteen er et bindeledd mellom hovedstyret og barn
og unge i selskapet. Den jobber med å danne et sosialt fellesskap mellom kretser og klubber i selskapet. Til forskjell fra de andre komiteene danner denne komiteen et styre og har andre ungdommer fra kretser og klubber under seg.

 

Leder
Matias Kildal, Romerike krets sin representant 
E-post: bu@livredning.no

 

Medlemmer
Alle klubber og kretser med medlemmer mellom 13 og 26 år har sin respektive ungdomsrepresentant og en vara. 

 

bottom of page