Komiteer

Kontakter ved alle komiteer i Norges Livredningsselskap.

Komiteer

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal påse at selskapets virksomhet foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, Hovedstyrets- og Landsmøtets vedtak, samt i henhold til andre lover og regler som selskapet er pliktig til å rette seg etter. Kontrollkomiteen er en uavhengig komite.


Leder
Reidar Krabbedal, Bergen Krets
E-post: 
kontroll@livredning.no

 

Medlemmer
John-Helge Selliseth, Romerike Krets

Line Y. Winge, Vestfold krets


Vara
Elin Gullaksen, Bergen krets   

*
 

Lovkomite
Komiteen er rådgivende organ i lov- og vedtektssaker for Norges Livredningsselskap. Hovedstyret forelegger komiteens forslag for Landsmøte etter at komiteens mening er hørt. Forslag til Landsmøte som krever lovendring, eller direkte lovforslag, forutsettes sendt til komiteen minst 10 uker før landsmøtet holdes. 
 

Leder
Tor Berger Aas, Helgeland Krets
E-post:
 lov@livredning.no

 

Medlemmer
Lillian Sandås, Vestby S&LK

Annette Ten Kate, Bergen Krets        

       
Vara
Kjellaug Magnesen, Bergen Krets

*


Valgkomite
Valgkomiteen møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller. Komiteen legger frem forslag til valgbare representanter på Landsmøtet. Valgkomiteen er en uavhengig komité. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med valglisten.
 

Leder
Rolv Arne Møllerhaug, Romerike Krets
E-post: 
valg@livredning.no

 

Medlemmer
Magne Magnesen, Bergen Krets 
Anna-Martine Bye Tosterud, Vestby SLK                


Vara

Jytte Seligmann, Oslo & Bærum Krets

 

*


Barn- og ungdomskomiteen (BU)
Komiteen jobber med å engasjere barn og unge i livredning inne og ute. Komiteen er et bindeledd mellom hovedstyret og barn
og unge i selskapet. Den jobber med å danne et sosialt fellesskap mellom kretser og klubber i selskapet. Til forskjell fra de andre komiteene danner denne komiteen et styre og har andre ungdommer fra kretser og klubber under seg.

 

Leder
Matias Kildal, Romerike krets sin representant 
E-post: bu@livredning.no

 

Medlemmer
Alle klubber og kretser med medlemmer mellom 13 og 26 år har sin respektive ungdomsrepresentant og en vara. 
 

BU-koordinator
Trude Aastad
E-post: web@livredning.no
Mobil: 905 32 026