Komiteer

Kontakter ved alle komiteer i Norges Livredningsselskap.

Komiteer

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal påse at selskapets virksomhet foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, Hovedstyrets- og Landsmøtets vedtak, samt i henhold til andre lover og regler som selskapet er pliktig til å rette seg etter. Kontrollkomiteen er en uavhengig komite.


Leder
Reidar Krabbedal, Bergen Krets
E-post: 
kontroll@livredning.no

 

Medlemmer
Christen Krosshøl, Delfin S-&LK
John-Helge Selliseth, Romerike Krets


Vara

Sarika Paul, Oslo &Bærum Krets   

*
 

Lovkomite
Komiteen er rådgivende organ i lov- og vedtektssaker for Norges Livredningsselskap. Hovedstyret forelegger komiteens forslag for Landsmøte etter at komiteens mening er hørt. Forslag til Landsmøte som krever lovendring, eller direkte lovforslag, forutsettes sendt til komiteen minst 10 uker før landsmøtet holdes. 
 

Leder
Kjellaug Magnesen, Bergen Krets
E-post:
 lov@livredning.no

 

Medlemmer
Tor Berger Aas, Helgeland Krets         
Lillian Sandås, Vestby S&LK        
       

Vara
Thomas Stuart Martin, Bergen Krets

*


Valgkomite
Valgkomiteen møter når leder eller minst 2 av medlemmene innkaller. Komiteen legger frem forslag til valgbare representanter på Landsmøtet. Valgkomiteen er en uavhengig komité. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med valglisten.
 

Leder
Kjersti Borge Aase, Bergen Krets
E-post: 
valg@livredning.no

 

Medlemmer
Magne Magnesen, Bergen Krets 
Steinar Knutsen, Arendal SLK                


Vara

Gard A. Bjørnstad, Sjøstjerna SLK

 

*


Barn- og ungdomskomiteen (BU)
Komiteen jobber med å engasjere barn og unge i livredning inne og ute. Komiteen er et bindeledd mellom hovedstyret og barn
og unge i selskapet. Den jobber med å danne et sosialt fellesskap mellom kretser og klubber i selskapet. Til forskjell fra de andre komiteene danner denne komiteen et styre og har andre ungdommer fra kretser og klubber under seg.

 

Leder
Anna Martine Bye Tosterud (18): Vestby SLK sin representant. 
E-post: bu@livredning.no

 

Medlemmer
Alle klubber og kretser med medlemmer mellom 13 og 26 år har sine respektive ungdomsrepresentanter og en vara. 
 

BU-koordinator
Trude Aastad
E-post: web@livredning.no
Mobil: 905 32 026

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle